آخرين بروزرساني : ٢٨/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٥٧
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 17 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٢٨/٠٣/١٣٩٧ ٢,٣١٣,٠٠٠ (٢٠,٠٠٠)
٢٧/٠٣/١٣٩٧ ٢,٣٣٣,٠٠٠ (٨١,٠٠٠)
٢٣/٠٣/١٣٩٧ ٢,٤١٤,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠
٢١/٠٣/١٣٩٧ ٢,٣٣٤,٠٠٠ ١٤٠,٠٠٠
٢٠/٠٣/١٣٩٧ ٢,١٩٤,٠٠٠ ١,٠٨٦,٠٠٠
١٩/٠٣/١٣٩٧ ١,١٠٨,٠٠٠ (٩٧٢,٠٠٠)
١٣/٠٣/١٣٩٧ ٢,٠٨٠,٠٠٠ (١٠,٠٠٠)
١٢/٠٣/١٣٩٧ ٢,٠٩٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠