آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 14 مورد بوده است.

   1, 2    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٢/٠٤/١٣٩٧ ٣,٢٠١ (١١)
٢٩/٠٣/١٣٩٧ ٣,٢١٢ (٥)
٢٨/٠٣/١٣٩٧ ٣,٢١٧ (٢٨)
٢٣/٠٣/١٣٩٧ ٣,٢٤٥ (١١)
٢١/٠٣/١٣٩٧ ٣,٢٥٦ (٨)
٢٠/٠٣/١٣٩٧ ٣,٢٦٤ ٠
١٩/٠٣/١٣٩٧ ٣,٢٦٤ ٩
١٣/٠٣/١٣٩٧ ٣,٢٥٥ ٠