آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٢٤ ٠.٠٠٠١٨ ٠.٠٠٠٢ ٠.٠٠٠٢٦ ٠.٠٠٠٨٨ ٠.٠٠٠٣١ ٠.٠٠٠٨٦ ٠.٠٠١١ ٠.٠٠٠٣٢
دلار آمريكا ٤,٢٥١ ١ ٠.٧٥٣٩٩ ٠.٨٥٨٢٧ ١.٠٩٩٥٩ ٣.٧٥١٩٩ ١.٣٢٨٠٢ ٣.٦٧٤١٦ ٤.٦٨١٧٢ ١.٣٤٣٩٨
پوند ٥,٦٣٨ ١.٣٢٦٢٨ ١ ١.١٣٨٣ ١.٤٥٨٣٥ ٤.٩٧٦١٧ ١.٧٦١٣٢ ٤.٨٧٢٩٥ ٦.٢٠٩٢٥ ١.٧٨٢٤٨
يورو ٤,٩٥٣ ١.١٦٥١٤ ٠.٨٧٨٥ ١ ١.٢٨١١٧ ٤.٣٧١٥٨ ١.٥٤٧٣٣ ٤.٢٨٠٩ ٥.٤٥٤٨٥ ١.٥٦٥٩٢
يكصد ين ژاپن ٣,٨٦٦ ٠.٩٠٩٤٣ ٠.٦٨٥٧ ٠.٧٨٠٥٤ ١ ٣.٤١٢١٨ ١.٢٠٧٧٥ ٣.٣٤١٤ ٤.٢٥٧٧١ ١.٢٢٢٢٦
ريال عربستان ١,١٣٣ ٠.٢٦٦٥٣ ٠.٢٠٠٩٦ ٠.٢٢٨٧٥ ٠.٢٩٣٠٧ ١ ٠.٣٥٣٩٥ ٠.٩٧٩٢٦ ١.٢٤٧٨ ٠.٣٥٨٢
دلار كانادا ٣,٢٠١ ٠.٧٥٣ ٠.٥٦٧٧٥ ٠.٦٤٦٢٧ ٠.٨٢٧٩٩ ٢.٨٢٥٢٤ ١ ٢.٧٦٦٦٤ ٣.٥٢٥٣٣ ١.٠١٢٠١
درهم امارات ١,١٥٧ ٠.٢٧٢١٧ ٠.٢٠٥٢١ ٠.٢٣٣٦ ٠.٢٩٩٢٨ ١.٠٢١١٨ ٠.٣٦١٤٥ ١ ١.٢٧٤٢٣ ٠.٣٦٥٧٩
لير ترکيه ٩٠٨ ٠.٢١٣٦ ٠.١٦١٠٥ ٠.١٨٣٣٢ ٠.٢٣٤٨٧ ٠.٨٠١٤١ ٠.٢٨٣٦٦ ٠.٧٨٤٧٩ ١ ٠.٢٨٧٠٧
دلار استراليا ٣,١٦٣ ٠.٧٤٤٠٦ ٠.٥٦١٠١ ٠.٦٣٨٦ ٠.٨١٨١٦ ٢.٧٩١٧ ٠.٩٨٨١٣ ٢.٧٣٣٧٩ ٣.٤٨٣٤٨ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :