آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گسترش خودرو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ٢,٥٢٤ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٥٢٤ تعداد خريدار: ٣٣٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٥٢٤ حجم معامله: ٤,٥٧٨,١١٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٥٠٢ جمع معامله: ١١,٥٥٤,٦٣٢,٤٧٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٢٢/٠٩/١٣٩١
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٢٠/٠٩/١٣٩١
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٢٠/٠٩/١٣٩١
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١١/٠٧/١٣٩١
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ٠٣/٠٧/١٣٩١
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ٢١/٠٦/١٣٩١
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 ٠١/٠٦/١٣٩١
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 ١٥/٠٥/١٣٩١
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٥/١٣٩١
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 1391 ٠٣/٠٥/١٣٩١
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (ليزينگ خودروكار) ٣١/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: