آخرين بروزرساني : ٢٨/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٥٧
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كارتن ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٢٨
تثبیت شده:١٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٨/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٥٧
آخرين قيمت ٧,١٧٣ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧,٢٩٠ تعداد خريدار: ١٤٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧,٢٩٠ حجم معامله: ١,٠٦٠,٦٧٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦,٩٣٠ جمع معامله: ٧,٦٠٨,٢٧٣,٤٦٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كارتن ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٢٣/٠٨/١٣٩١
كارتن ايران - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠١/٠٨/١٣٩١
كارتن ايران - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده (به پيوست) ٢٦/٠٧/١٣٩١
كارتن ايران -آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ١٧/٠٧/١٣٩١
كارتن ايران - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠٤/٠٧/١٣٩١
كارتن ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٥/٠٦/١٣٩١
كارتن ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١٧/٠٥/١٣٩١
كارتن ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1384/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
كارتن ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1387/12/30 ٠٦/٠٤/١٣٩١
كارتن ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1386/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
كارتن ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1385/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
كارتن ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1380/09/30 ٠٦/٠٤/١٣٩١
كارتن ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1383/09/30 ٠٦/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٧-٦٦٢٨٨٩٣
فاكس: ٦٦٢٨٨٩٨
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: