آخرين بروزرساني : ٢٨/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٥٧
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صنعتي‌سديد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٢٨
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٨/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٥٧
آخرين قيمت ٤,١٣٧ درصد تغییر: (٩) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٥٤٦ تعداد خريدار: ٦٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٥٤٦ حجم معامله: ٢٠٣,٥٩٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٠٧٧ جمع معامله: ٨٤٢,٣٣٧,٢٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: