آخرين بروزرساني : ٢٨/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٥٧
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بيمه حافظ در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٢٨
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٨/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٥٧
آخرين قيمت ٣,٣٦٦ درصد تغییر: ٦ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٤٠٠ تعداد خريدار: ٣٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٤٠٠ حجم معامله: ٣٥٥,٠١٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,١٤٨ جمع معامله: ١,١٩٥,٠٧٤,٢٥٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: