آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ارس صبا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ٤,٢١٠ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٤٩٠ تعداد خريدار: ٢٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٤٩٠ حجم معامله: ٢٥٧,٠٩٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٩٠٠ جمع معامله: ١,٠٨٢,٤٢٥,٦٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: