آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
دريايي سينا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ٧,٤٦٤ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧,٥٩٨ تعداد خريدار: ١٤٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧,٥٩٨ حجم معامله: ٤٢٥,٩٨١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧,٣٠٠ جمع معامله: ٣,١٧٩,٣٧٨,٨٨٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: