آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
لوله و تجهیزات سدید در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٢٧/٠٩/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ٨,٠٠٠ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨,٠٠٠ تعداد خريدار: ١٩٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨,٠٠٠ حجم معامله: ١,٧٨٣,١٤٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٨,٠٠٠ جمع معامله: ١٤,٢٦٥,١٩٢,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: