آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشیمی کازرون در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ١,٤٨٣ درصد تغییر: ٧ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٥١٩ تعداد خريدار: ١٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٥١٩ حجم معامله: ١٤,٤١٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٤٥٩ جمع معامله: ٢١,٣٧٦,٢٤٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پتروشيمي كازرون- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي كازرون- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
توليد خودرو سايپا كاشان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي كازرون - تغيير عضو هيئت مديره (به پيوست) ٠٥/١١/١٣٩٠
پتروشيمي كازرون - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٠٣/١١/١٣٩٠
پتروشيمي كازرون - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 ١٩/٠٧/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: