آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بانک انصار در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ٢,١٩٦ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٢٠٩ تعداد خريدار: ٥١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٢٠٩ حجم معامله: ١٧٣,٠٨٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,١٩٧ جمع معامله: ٣٨٠,٧٥١,٩٢٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بانك انصار - ارائه برنامه تقسيم سود عملكرد سال مالي 91 (به پيوست) ٠٩/٠٨/١٣٩١
بانك انصار - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/91براساس عملكرد واقعي شش ماهه ٠٢/٠٨/١٣٩١
بانك انصار- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٥/١٣٩١
بانك انصار- گزارش مقايسه اي عملكرد با بودجه پيش بيني شده دوره منتهي به 31/3/1391 ١٧/٠٥/١٣٩١
بانك انصار- صورتهاي مالي براي دوره سه ماهه منتهي به 31خرداد ماه1391 ١١/٠٥/١٣٩١
بانك انصار- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30(بازرگاني صنعتي ايران اطلس) ٢٦/٠٤/١٣٩١
بانك انصار- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30(خدمات مالي حفيظ سامانه) ٢٦/٠٤/١٣٩١
بانك انصار- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه ٢١/٠٤/١٣٩١
بانك انصار- آگهي ثبت افزايش سرمايه ٢٠/٠٤/١٣٩١
بانك انصار- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
بانك انصار - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
بانك انصار- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1390 ١٠/٠٤/١٣٩١
بانك انصار- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: