آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشیمی ممسنی در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ١,٤٣٥ درصد تغییر: ٨ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٤٤١ تعداد خريدار: ٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٤٤١ حجم معامله: ٢٧,٥٢١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٣٩٠ جمع معامله: ٣٩,٤٩٩,٩٦٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پتروشيمي ممسني- اطلاعيه افزايش سرمايه و پيوستهاي اطلاعيه شامل گزارش توجيهي و بيانيه ثبت ٢٤/٠٧/١٣٩١
پتروشيمي ممسني- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٢/١٣٩١
پتروشيمي ممسني- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٦/١٢/١٣٩٠
پتروشيمي ممسني - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1390/09/30 ١١/١١/١٣٩٠
پتروشيمي ممسني - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 ١٣/١٠/١٣٩٠
پتروشيمي ممسني - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي دوره منتهي به 31/06/90 (به پيوست) ١٢/١٠/١٣٩٠
پتروشيمي ممسني - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31(حسابرسي شده) ٠٧/١٠/١٣٩٠
پتروشيمي ممسني - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 ٠٤/١٠/١٣٩٠
پتروشيمي ممسني - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 ٠٣/١٠/١٣٩٠
پتروشيمي ممسني - زمانبندي پرداخت سود دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 ٠٣/١٠/١٣٩٠
پتروشيمي ممسني - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٣/١٠/١٣٩٠
پتروشيمي ممسني - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 ٢٨/٠٨/١٣٩٠
پتروشيمي ممسني - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٢/٠٨/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: