آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آتيه دماوند در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ١,٩٠٥ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٩٨٠ تعداد خريدار: ٢٥٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٩٨٠ حجم معامله: ٢,٣٦٤,٥٥٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٨٨٠ جمع معامله: ٤,٥٠٤,٩٤٨,٥٨٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري آتيه دماوند - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١٣/٠٩/١٣٩١
سرمايه گذاري آتيه دماوند - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١٣/٠٩/١٣٩١
سرمايه گذاري آتيه دماوند - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١١/٠٩/١٣٩١
سرمايه گذاري آتيه دماوند - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 ١٠/٠٨/١٣٩١
سرمايه گذاري آتيه دماوند - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٤/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري آتيه دماوند - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٢/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري آتيه دماوند - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠١/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري آتيه دماوند - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 ٠٥/٠٦/١٣٩١
سرمايه گذاري آتيه دماوند- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 ١٥/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري آتيه دماوند- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٣/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري آتيه دماوند- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١٠/٠٤/١٣٩١
سرمايه گذاري آتيه دماوند- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠٧/٠٤/١٣٩١
سرمايه گذاري آتيه دماوند- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٢/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٧-٨٨٥١٠٧٣٤
فاكس: ٧-٨٨٥١٠٧٣٤
آدرس: خيابان بخارست ، كوچه ششم ، پلاك ٢١
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: