آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان بجنورد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ٣,٥٨٤ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٧٥٠ تعداد خريدار: ٣١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٧٥٠ حجم معامله: ٤٠,٦٨٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٤٨١ جمع معامله: ١٤٤,٤٣٠,٢٩٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان بجنورد - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٢١/٠٨/١٣٩١
سيمان بجنورد - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
سيمان بجنورد - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٩/٠٧/١٣٩١
سيمان بجنورد- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٨/٠٥/١٣٩١
سيمان بجنورد -اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٣/٠٥/١٣٩١
سيمان بجنورد- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٣/١٣٩١
سيمان بجنورد -زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٣٠/٠٢/١٣٩١
سيمان بجنورد- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ٣٠/٠٢/١٣٩١
سيمان بجنورد -صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٢/١٣٩١
سيمان بجنورد- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٨/٠٢/١٣٩١
سيمان بجنورد- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٨/٠٢/١٣٩١
سيمان بجنورد- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٨/٠٢/١٣٩١
سيمان بجنورد -آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٦/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٧٥٤٤٢٤-٨٨٧٥٣٥٧١
فاكس: ٨٨٧٣٩٠٤٢
آدرس: خيابان استاد مطهري - خيابان ميرعماد-خيابان چهاردهم
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: