آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
موتورسازان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ٤,٠٢٣ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,١٢٠ تعداد خريدار: ٧٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,١٢٠ حجم معامله: ١٧١,٨٥٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٩١١ جمع معامله: ٦٩١,٣٣٧,٢٣٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
موتورسازان تراكتورسازي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٨/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٥/٠٥/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١٥/٠٥/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٣/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- مصوبات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 ٢٤/٠٢/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٨/٠٢/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٦/٠٢/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٦/٠٢/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٢/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٢/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام ٠٤/٠٢/١٣٩١
موتورسازان تراكتورسازي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1390/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ٠٣/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٢٢٠٤٩٣٨٣-٢٢٠٤٣٥٣٣-٠٤١١٤٢٤٨٠٠٠
فاكس: ٢٢٠١٠٧٨٣ * ٦-٠٤١١٤٢٤٥٩٤٥
آدرس: دفتر تهران : خيابان وليعصر ،روبروي جام جم ،خيابان مهيار ، شماره ٥٧
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: