آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صنعتي سپاهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ١,٨٠٢ درصد تغییر: ٤ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٨١٤ تعداد خريدار: ٢١٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٨١٤ حجم معامله: ١,٩٧٦,٤٨٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٧٥٠ جمع معامله: ٣,٥٦١,٥٦١,٠٧٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
گروه صنعتي سپاهان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه (حسابرسي شده) ٠٣/٠٧/١٣٩١
گروه صنعتي سپاهان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 دوره 3 ماهه ٢٧/٠٦/١٣٩١
گروه صنعتي سپاهان- آگهي توزيع گواهينامه هاي جديد سهام افزايش سرمايه (به پيوست) ٢٣/٠٥/١٣٩١
گروه صنعتي سپاهان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٥/١٣٩١
گروه صنعتي سپاهان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
گروه صنعتي سپاهان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٣/٠٥/١٣٩١
گروه صنعتي سپاهان- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 ٢٥/٠٤/١٣٩١
گروه صنعتي سپاهان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (نوردولوله پروفيل سپاهان) ١٠/٠٤/١٣٩١
گروه صنعتي سپاهان- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
گروه صنعتي سپاهان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
گروه صنعتي سپاهان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( ساخته هاي فلزي اصفهان) ١٠/٠٤/١٣٩١
گروه صنعتي سپاهان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٧/٠٤/١٣٩١
گروه صنعتي سپاهان- آگهي ثبت افزايش سرمايه ٣١/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٧٣٩٠١٠
فاكس: ٨٨٧٣٨٠٦١
آدرس: خيابان احمد قصير ، روبروي دانشكده فني علامه طباطبايي ، پلاك ١
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: