آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شيميايي ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ٣,٤٠٢ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٤٥٠ تعداد خريدار: ٧٩٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٤٥٠ حجم معامله: ١٠,٣٧٦,٤٥٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٢٤٠ جمع معامله: ٣٥,٢٩٥,٩٧٣,٦٤٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنايع شيميائي ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 5 ماهه ٢٥/٠٦/١٣٩١
صنايع شيميائي ايران - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٥/٠٦/١٣٩١
صنايع شيميائي ايران - خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام ١٩/٠٦/١٣٩١
صنايع شيميائي ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٨/٠٥/١٣٩١
صنايع شيميائي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١١/٠٥/١٣٩١
صنايع شيميائي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٦/٠٤/١٣٩١
صنايع شيميائي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٦/٠٤/١٣٩١
صنايع شيميائي ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
صنايع شيميائي ايران- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٤/٠٣/١٣٩١
صنايع شيميائي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٣/١٣٩١
صنايع شيميائي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٢/٠٣/١٣٩١
صنايع شيميائي ايران- خلاصه تصميمات مجامع عمومي عادي ساليانه و عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام ٠٢/٠٣/١٣٩١
صنايع شيميائي ايران- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٠٢/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٢٢٠٥٧١٥٤-٢٢٠٥٤٨٩٠-٢٢٠٥٦٧٩٤
فاكس: ٢٢٠٥٩٨٦٨
آدرس: خ افريقا- بالاتر از پمپ بنزين ظفر- كوچه سعيدي- شماره ٩١
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: