آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مارگارين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ١,٨٧٨ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٩١٥ تعداد خريدار: ٩٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٩١٥ حجم معامله: ٦٦٨,٧٠٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٨٥٥ جمع معامله: ١,٢٥٥,٩٢٥,٥٣٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مارگارين - شفاف سازي (به پيوست) ١٠/٠٨/١٣٩١
مارگارين - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ٠٨/٠٨/١٣٩١
مارگارين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٨/١٣٩١
مارگارين - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١٨/٠٦/١٣٩١
مارگارين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٨/٠٥/١٣٩١
مارگارين- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٣/٠٥/١٣٩١
مارگارين- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٧/٠٤/١٣٩١
مارگارين- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٤/٠٣/١٣٩١
مارگارين- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٠٢/٠٣/١٣٩١
مارگارين- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١٦/٠٢/١٣٩١
مارگارين- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٦/٠٢/١٣٩١
مارگارين- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٠٩/٠٢/١٣٩١
مارگارين- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٢٦/٠١/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٤-٨٨٧١٥٢٢٣ * ٤٠-٦٦٢٥٠٤٣٥
فاكس: ٦٦٢٦٣٨٣٩
آدرس: كارخانه : شهر ري ، كيلومتر ٣ جاده ورامين (كارخانه با صنعتي بهشهر ادغام شده است)
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: