آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شيشه و گاز در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ٤,٢٦٥ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٣٤٥ تعداد خريدار: ٢٢٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٣٤٥ حجم معامله: ٨٤٠,٧٩٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,١٩٨ جمع معامله: ٣,٥٨٦,٣١٣,٣٢٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
شيشه و گاز - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠٧/٠٩/١٣٩١
شيشه و گاز - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت شيشه و گاز (به پيوست) ٢٩/٠٨/١٣٩١
شيشه و گاز - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ١٤/٠٨/١٣٩١
شيشه و گاز - لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي ٠١/٠٦/١٣٩١
شيشه و گاز -پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
شيشه و گاز- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٩/٠٥/١٣٩١
شيشه و گاز- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
شيشه و گاز- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠٩/٠٥/١٣٩١
شيشه و گاز- خلاصه تصميمات مجمع عادي سالي مالي منتهي به 29/12/90 ٣١/٠٤/١٣٩١
شيشه و گاز- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٦/٠٤/١٣٩١
شيشه و گاز- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٦/٠٤/١٣٩١
شيشه و گاز- مجوز، بيانيه ثبت و مستندات مربوط به افزايش سرمايه ٢٦/٠٤/١٣٩١
شيشه و گاز- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨-٦٦٦١٦٧٩٥
فاكس: ٦٦٦٩٢٤٩٧
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: