آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شهد ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ١,٧٣٣ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٨٠٢ تعداد خريدار: ٣٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٨٠٢ حجم معامله: ٥٩,٩٣٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٧٦٠ جمع معامله: ١٠٧,٧٢٩,١٧٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
شهد ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١٩/٠٩/١٣٩١
شهد ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١٠/٠٨/١٣٩١
شهد ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
شهد ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٥/١٣٩١
شهد ايران- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١١/٠٥/١٣٩١
شهد ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٦/٠٤/١٣٩١
شهد ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي 90 ٢٦/٠٤/١٣٩١
شهد ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٦/٠٤/١٣٩١
شهد ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
شهد ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
شهد ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
شهد ايران- مجوز افزايش 10% فروش محصولات آبميوه ١٢/٠٤/١٣٩١
شهد ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (شكوفه ارغوان ٣١/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٧١٣٨٢٣*٨٨٧١١٠١١
فاكس: ٨٨٧١٠٧٥٧
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: