آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ايران تاير در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ٢,٩٣٢ درصد تغییر: ٤ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٩٥١ تعداد خريدار: ٣٣٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٩٥١ حجم معامله: ١,٥٦٨,٩٨٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٨٤٠ جمع معامله: ٤,٦٠٠,٨٥٣,٥٩٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
ايران تاير - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠٨/٠٩/١٣٩١
ايران تاير - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٨/١٣٩١
ايران تاير - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠٨/٠٧/١٣٩١
ايران تاير - آگهي مزايده فروش لاستيك خوزستان (به پيوست) ٠٥/٠٧/١٣٩١
ايران تاير - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٣/٠٧/١٣٩١
ايران تاير - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1389/12/29 ٢٧/٠٦/١٣٩١
ايران تاير - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٧/٠٦/١٣٩١
ايران تاير - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ٢٥/٠٦/١٣٩١
ايران تاير - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٣/٠٥/١٣٩١
ايران تاير- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٣/٠٥/١٣٩١
ايران تاير- صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 90 (به پيوست) ٢٢/٠٥/١٣٩١
ايران تاير- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
ايران تاير- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٩-٤٥٠٣٤٦٠
فاكس: ٤٥٠٣٥٠٠
آدرس: کیلومتر ٥ جاده مخصوص کرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: