آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
لعابيران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ١,٧٩٦ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٧٩٦ تعداد خريدار: ١٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٧٩٦ حجم معامله: ٢٣,٢٧٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٧٩٦ جمع معامله: ٤١,٨٠٥,٤٩٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
لعابيران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٠١/٠٩/١٣٩١
لعابيران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٢٢/٠٨/١٣٩١
لعابيران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
لعاب مشهد - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ٢٧/٠٦/١٣٩١
لعابيران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
لعابيران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٣١/٠٤/١٣٩١
لعابيران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢١/٠٤/١٣٩١
لعابيران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٠/٠٤/١٣٩١
لعابيران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٢/٠٣/١٣٩١
لعابيران- صورت خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه شركت لعابيران ٢١/٠٣/١٣٩١
لعابيران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٣/١٣٩١
لعابيران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٣/١٣٩١
لعابيران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٢/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٤٢-٨٨٧٩٥١٣٨
فاكس: ٨٨٨٨٢٨٨٣
آدرس: ميدان ونك خ گاندي شمالي خ شهيد محمد صانعي پلاك ١٠
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: