آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پلي اكريل در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٢١/٠٦/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ٤٨٤ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥٠٠ تعداد خريدار: ١,٨٠١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥٠٠ حجم معامله: ٣١,٣١٣,٥١٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤٧٧ جمع معامله: ١٥,١٥٤,٠٨٤,٣٤٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پلي اكريل ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٢٩/٠٧/١٣٩١
پلي اكريل ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٩/٠٧/١٣٩١
پلي اكريل ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٨/٠٥/١٣٩١
پلي اكريل ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢١/٠٥/١٣٩١
پلي اكريل ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٤/٠٣/١٣٩١
پلي اكريل ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/09/30 ١٦/٠٢/١٣٩١
پلي اكريل ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه و عمومي فوق العاده ٠٣/٠٢/١٣٩١
پلي اكريل ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/09/30 ٢١/٠١/١٣٩١
پلي اكريل ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٢٠/٠١/١٣٩١
پلي اكريل ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٢٠/٠١/١٣٩١
پلي اكريل ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٢٠/٠١/١٣٩١
پلي اكريل ايران- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٧/١٢/١٣٩٠
پلي اكريل ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 13900930 ٠٧/١٢/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن: ١٨-٨٨٥١٤٣١٧*٣٣٢٥٤١٨-٠٣١١
فاكس: ٨٨٥١٤٣١٧*٣٣١٠٠٥١-٠٣١١
آدرس: خ بخارست -كوچه ششم -پ ٢١-طبقه دوم
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: