آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ٣,٨٧٠ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٨٧٥ تعداد خريدار: ١٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٨٧٥ حجم معامله: ٥٢,١٨٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٨٧٠ جمع معامله: ٢٠١,٩٧٣,٩٣٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: