آخرين بروزرساني : ٢٨/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٥٧
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كارگزاران بورس اوراق بهادار در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٢٨
تثبیت شده:٢٧/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٨/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٥٧
آخرين قيمت ٣,٧٥٠ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٧٥٠ تعداد خريدار: ٢٥١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٧٥٠ حجم معامله: ٥,٠٩٩,٩٩٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٧٥٠ جمع معامله: ١٩,١٢٤,٩٩٦,٢٥٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: