آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صندوق امين يكم در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ١٠,٠٠٦ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٠١٧ تعداد خريدار: ٦٧٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٠١٧ حجم معامله: ٧,٨٠٠,١١٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,٠٠٤ جمع معامله: ٧٨,٠٤٧,٦٩٦,٣١١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: