آخرين بروزرساني : ٢٨/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٥٧
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گروه پتروشيمي س.ايرانيان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٢٨
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٨/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٥٧
آخرين قيمت ١,٣٠٣ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٣٠٣ تعداد خريدار: ٢,٦٤٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٣٠٣ حجم معامله: ١١٤,١٢٧,٤٨٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٣٠٠ جمع معامله: ١٤٨,٧٠٨,٠٦٦,٤١١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: