آخرين بروزرساني : ٠٩/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١٣:٢٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 22 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٨/٠٣/١٣٩٦ ٦٤٨,٠٠٠ (١,٠٠٠)
٠٧/٠٣/١٣٩٦ ٦٤٩,٠٠٠ (١,٠٠٠)
٠٦/٠٣/١٣٩٦ ٦٥٠,٠٠٠ (١,٠٠٠)
٠٣/٠٣/١٣٩٦ ٦٥١,٠٠٠ (٢,٠٠٠)
٠٢/٠٣/١٣٩٦ ٦٥٣,٠٠٠ (٤,٠٠٠)
٠١/٠٣/١٣٩٦ ٦٥٧,٠٠٠ (٤,٠٠٠)
٣٠/٠٢/١٣٩٦ ٦٦١,٠٠٠ ٩,٠٠٠
٢٧/٠٢/١٣٩٦ ٦٥٢,٠٠٠ (٤,٠٠٠)