آخرين بروزرساني : ٢٩/٠٨/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 20 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٢٩/٠٨/١٣٩٦ ٧١١,٠٠٠ ١٤,٠٠٠
٢٤/٠٨/١٣٩٦ ٦٩٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠
٢٣/٠٨/١٣٩٦ ٦٩١,٠٠٠ ٧,٠٠٠
٢٢/٠٨/١٣٩٦ ٦٨٤,٠٠٠ ٠
٢١/٠٨/١٣٩٦ ٦٨٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
٢٠/٠٨/١٣٩٦ ٦٨٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
١٧/٠٨/١٣٩٦ ٦٨١,٠٠٠ (١,٠٠٠)
١٦/٠٨/١٣٩٦ ٦٨٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠