آخرين بروزرساني : ٠٥/٠١/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 17 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٥/٠١/١٣٩٦ ٦٩٠,٠٠٠ (٤,٠٠٠)
٢٨/١٢/١٣٩٥ ٦٩٤,٠٠٠ (١٨,٥٠٠)
٢٥/١٢/١٣٩٥ ٧١٢,٥٠٠ (٦,٥٠٠)
٢٤/١٢/١٣٩٥ ٧١٩,٠٠٠ ١٧,٥٠٠
٢٣/١٢/١٣٩٥ ٧٠١,٥٠٠ ١٢,٠٠٠
٢٢/١٢/١٣٩٥ ٦٨٩,٥٠٠ ٠
٢١/١٢/١٣٩٥ ٦٨٩,٥٠٠ (١,٥٠٠)
١٨/١٢/١٣٩٥ ٦٩١,٠٠٠ ٧,٠٠٠