آخرين بروزرساني : ٠٦/٠٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 19 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٦/٠٢/١٣٩٦ ١,١٨٦,٠٠٠ (٢,٠٠٠)
٠٤/٠٢/١٣٩٦ ١,١٨٨,٠٠٠ ٠
٠٣/٠٢/١٣٩٦ ١,١٨٨,٠٠٠ ٢,٠٠٠
٠٢/٠٢/١٣٩٦ ١,١٨٦,٠٠٠ (٣,٠٠٠)
٣٠/٠١/١٣٩٦ ١,١٨٩,٠٠٠ (٧,٠٠٠)
٢٩/٠١/١٣٩٦ ١,١٩٦,٠٠٠ ٨,٠٠٠
٢٨/٠١/١٣٩٦ ١,١٨٨,٠٠٠ (٣,٠٠٠)
٢٧/٠١/١٣٩٦ ١,١٩١,٠٠٠ ٥,٠٠٠