آخرين بروزرساني : ٠٧/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٢:٢٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 21 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٤/١٢/١٣٩٥ ١,١٩٢,٠٠٠ (١,٠٠٠)
٠٣/١٢/١٣٩٥ ١,١٩٣,٠٠٠ ٤,٠٠٠
٠٢/١٢/١٣٩٥ ١,١٨٩,٠٠٠ ٠
٠١/١٢/١٣٩٥ ١,١٨٩,٠٠٠ (٨,٥٠٠)
٣٠/١١/١٣٩٥ ١,١٩٧,٥٠٠ ٩,٨٠٠
٢٧/١١/١٣٩٥ ١,١٨٧,٧٠٠ ٣,٧٠٠
٢٦/١١/١٣٩٥ ١,١٨٤,٠٠٠ ١,١٧١,٩٨٥
٢٥/١١/١٣٩٥ ١٢,٠١٥ (١,١٩٠,٢٨٥)