آخرين بروزرساني : ٢٨/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٧:٣٠
   
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٣١ ٠.٠٠٠٢٥ ٠.٠٠٠٢٩ ٠.٠٠٠٣٥ ٠.٠٠١١٦ ٠.٠٠٠٤١ ٠.٠٠١١٣ ٠.٠٠١١٢ ٠.٠٠٠٤
دلار آمريكا ٣,٢٤٢ ١ ٠.٨٠٦٦٧ ٠.٩٣٠٢٧ ١.١٢٦٨٧ ٣.٧٥٢٣١ ١.٣٣٦٣٦ ٣.٦٧٥٧٤ ٣.٦٢٦٤ ١.٢٩٨٨٨
پوند ٤,٠١٩ ١.٢٣٩٦٧ ١ ١.١٥٣٢٣ ١.٣٩٦٩٤ ٤.٦٥١٦٢ ١.٦٥٦٦٤ ٤.٥٥٦٦٩ ٤.٤٩٥٥٣ ١.٦١٠١٨
يورو ٣,٤٨٥ ١.٠٧٤٩٥ ٠.٨٦٧١٣ ١ ١.٢١١٣٣ ٤.٠٣٣٥٦ ١.٤٣٦٥٢ ٣.٩٥١٢٥ ٣.٨٩٨٢١ ١.٣٩٦٢٣
يكصد ين ژاپن ٢,٨٧٧ ٠.٨٨٧٤٢ ٠.٧١٥٨٥ ٠.٨٢٥٥٤ ١ ٣.٣٢٩٨٦ ١.١٨٥٩ ٣.٢٦١٩ ٣.٢١٨١٢ ١.١٥٢٦٤
ريال عربستان ٨٦٤ ٠.٢٦٦٥ ٠.٢١٤٩٨ ٠.٢٤٧٩٢ ٠.٣٠٠٣١ ١ ٠.٣٥٦١٤ ٠.٩٧٩٥٩ ٠.٩٦٦٤٤ ٠.٣٤٦١٥
دلار كانادا ٢,٤٢٦ ٠.٧٤٨٣ ٠.٦٠٣٦٣ ٠.٦٩٦١٣ ٠.٨٤٣٢٤ ٢.٨٠٧٨٧ ١ ٢.٧٥٠٥٧ ٢.٧١٣٦٥ ٠.٩٧١٩٦
درهم امارات ٨٨٢ ٠.٢٧٢٠٥ ٠.٢١٩٤٦ ٠.٢٥٣٠٨ ٠.٣٠٦٥٧ ١.٠٢٠٨٣ ٠.٣٦٣٥٦ ١ ٠.٩٨٦٥٨ ٠.٣٥٣٣٧
لير ترکيه ٨٩٤ ٠.٢٧٥٧٦ ٠.٢٢٢٤٤ ٠.٢٥٦٥٣ ٠.٣١٠٧٤ ١.٠٣٤٧٢ ٠.٣٦٨٥١ ١.٠١٣٦١ ١ ٠.٣٥٨١٧
دلار استراليا ٢,٤٩٦ ٠.٧٦٩٩ ٠.٦٢١٠٥ ٠.٧١٦٢١ ٠.٨٦٧٥٧ ٢.٨٨٨٨٩ ١.٠٢٨٨٥ ٢.٨٢٩٩٣ ٢.٧٩١٩٥ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :