آخرين بروزرساني : ٠٧/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٢:٢٥
   
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٣١ ٠.٠٠٠٢٥ ٠.٠٠٠٢٩ ٠.٠٠٠٣٥ ٠.٠٠١١٦ ٠.٠٠٠٤ ٠.٠٠١١٣ ٠.٠٠١١١ ٠.٠٠٠٤
دلار آمريكا ٣,٢٤٠ ١ ٠.٨٠٢٣٨ ٠.٩٤٦٨١ ١.١٢١٥ ٣.٧٥ ١.٣٠٩٦٢ ٣.٦٧٣٤٧ ٣.٦١٢٠٤ ١.٣٠٣٨٢
پوند ٤,٠٣٨ ١.٢٤٦٣ ١ ١.١٨٠٠١ ١.٣٩٧٧٢ ٤.٦٧٣٦١ ١.٦٣٢١٧ ٤.٥٧٨٢٣ ٤.٥٠١٦٧ ١.٦٢٤٩٥
يورو ٣,٤٢٢ ١.٠٥٦١٧ ٠.٨٤٧٤٥ ١ ١.١٨٤٤٩ ٣.٩٦٠٦٥ ١.٣٨٣١٩ ٣.٨٧٩٨٢ ٣.٨١٤٩٤ ١.٣٧٧٠٦
يكصد ين ژاپن ٢,٨٨٩ ٠.٨٩١٦٧ ٠.٧١٥٤٥ ٠.٨٤٤٢٤ ١ ٣.٣٤٣٧٥ ١.١٦٧٧٤ ٣.٢٧٥٥١ ٣.٢٢٠٧٤ ١.١٦٢٥٨
ريال عربستان ٨٦٤ ٠.٢٦٦٦٧ ٠.٢١٣٩٧ ٠.٢٥٢٤٨ ٠.٢٩٩٠٧ ١ ٠.٣٤٩٢٣ ٠.٩٧٩٥٩ ٠.٩٦٣٢١ ٠.٣٤٧٦٩
دلار كانادا ٢,٤٧٤ ٠.٧٦٣٥٨ ٠.٦١٢٦٨ ٠.٧٢٢٩٧ ٠.٨٥٦٣٥ ٢.٨٦٣٤٣ ١ ٢.٨٠٤٩٩ ٢.٧٥٨٠٨ ٠.٩٩٥٥٧
درهم امارات ٨٨٢ ٠.٢٧٢٢٢ ٠.٢١٨٤٢ ٠.٢٥٧٧٤ ٠.٣٠٥٣ ١.٠٢٠٨٣ ٠.٣٥٦٥١ ١ ٠.٩٨٣٢٨ ٠.٣٥٤٩٣
لير ترکيه ٨٩٧ ٠.٢٧٦٨٥ ٠.٢٢٢١٤ ٠.٢٦٢١٣ ٠.٣١٠٤٩ ١.٠٣٨١٩ ٠.٣٦٢٥٧ ١.٠١٧٠١ ١ ٠.٣٦٠٩٧
دلار استراليا ٢,٤٨٥ ٠.٧٦٦٩٨ ٠.٦١٥٤ ٠.٧٢٦١٨ ٠.٨٦٠١٦ ٢.٨٧٦١٦ ١.٠٠٤٤٥ ٢.٨١٧٤٦ ٢.٧٧٠٣٥ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :