آخرين بروزرساني : ٠٨/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١١:٥٥
   
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٣١ ٠.٠٠٠٢٤ ٠.٠٠٠٢٨ ٠.٠٠٠٣٤ ٠.٠٠١١٦ ٠.٠٠٠٤١ ٠.٠٠١١٣ ٠.٠٠١١ ٠.٠٠٠٤١
دلار آمريكا ٣,٢٤٤ ١ ٠.٧٨٠١٨ ٠.٨٩٥٦٤ ١.١١٣٦٣ ٣.٧٥٠٢٩ ١.٣٤٦٠٦ ٣.٦٧٣٨٤ ٣.٥٧٦٦٣ ١.٣٤٣٢٧
پوند ٤,١٥٨ ١.٢٨١٧٥ ١ ١.١٤٧٩٨ ١.٤٢٧٣٩ ٤.٨٠٦٩٤ ١.٧٢٥٣١ ٤.٧٠٨٩٥ ٤.٥٨٤٣٤ ١.٧٢١٧٤
يورو ٣,٦٢٢ ١.١١٦٥٢ ٠.٨٧١٠٩ ١ ١.٢٤٣٣٩ ٤.١٨٧٢٨ ١.٥٠٢٩ ٤.١٠١٩٣ ٣.٩٩٣٣٨ ١.٤٩٩٧٩
يكصد ين ژاپن ٢,٩١٣ ٠.٨٩٧٩٧ ٠.٧٠٠٥٨ ٠.٨٠٤٢٥ ١ ٣.٣٦٧٦٣ ١.٢٠٨٧١ ٣.٢٩٨٩٨ ٣.٢١١٦٩ ١.٢٠٦٢١
ريال عربستان ٨٦٥ ٠.٢٦٦٦٥ ٠.٢٠٨٠٣ ٠.٢٣٨٨٢ ٠.٢٩٦٩٤ ١ ٠.٣٥٨٩٢ ٠.٩٧٩٦١ ٠.٩٥٣٦٩ ٠.٣٥٨١٨
دلار كانادا ٢,٤١٠ ٠.٧٤٢٩١ ٠.٥٧٩٦١ ٠.٦٦٥٣٨ ٠.٨٢٧٣٣ ٢.٧٨٦١٣ ١ ٢.٧٢٩٣٣ ٢.٦٥٧١١ ٠.٩٩٧٩٣
درهم امارات ٨٨٣ ٠.٢٧٢١٩ ٠.٢١٢٣٦ ٠.٢٤٣٧٩ ٠.٣٠٣١٢ ١.٠٢٠٨١ ٠.٣٦٦٣٩ ١ ٠.٩٧٣٥٤ ٠.٣٦٥٦٣
لير ترکيه ٩٠٧ ٠.٢٧٩٥٩ ٠.٢١٨١٣ ٠.٢٥٠٤١ ٠.٣١١٣٦ ١.٠٤٨٥٥ ٠.٣٧٦٣٥ ١.٠٢٧١٨ ١ ٠.٣٧٥٥٧
دلار استراليا ٢,٤١٥ ٠.٧٤٤٤٥ ٠.٥٨٠٨١ ٠.٦٦٦٧٦ ٠.٨٢٩٠٤ ٢.٧٩١٩١ ١.٠٠٢٠٧ ٢.٧٣٤٩٩ ٢.٦٦٢٦٢ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :