آخرين بروزرساني : ٠٤/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٣ ٠.٠٠٠٢٢ ٠.٠٠٠٢٥ ٠.٠٠٠٣٣ ٠.٠٠١١١ ٠.٠٠٠٣٧ ٠.٠٠١٠٩ ٠.٠٠١٠٥ ٠.٠٠٠٣٧
دلار آمريكا ٣,٣٦٩ ١ ٠.٧٤١٥٨ ٠.٨٤٣٣ ١.١١٥١٩ ٣.٧٥١٦٧ ١.٢٣٦٧٨ ٣.٦٧٣٩٤ ٣.٥٤٢٥٩ ١.٢٥٨٩٧
پوند ٤,٥٤٣ ١.٣٤٨٤٧ ١ ١.١٣٧١٧ ١.٥٠٣٨١ ٥.٠٥٩٠٢ ١.٦٦٧٧٧ ٤.٩٥٤٢ ٤.٧٧٧٠٨ ١.٦٩٧٦٨
يورو ٣,٩٩٥ ١.١٨٥٨١ ٠.٨٧٩٣٧ ١ ١.٣٢٢٤١ ٤.٤٤٨٧٨ ١.٤٦٦٥٩ ٤.٣٥٦٦ ٤.٢٠٠٨٤ ١.٤٩٢٩
يكصد ين ژاپن ٣,٠٢١ ٠.٨٩٦٧١ ٠.٦٦٤٩٨ ٠.٧٥٦٢ ١ ٣.٣٦٤١٤ ١.١٠٩٠٣ ٣.٢٩٤٤٤ ٣.١٧٦٦٦ ١.١٢٨٩٢
ريال عربستان ٨٩٨ ٠.٢٦٦٥٥ ٠.١٩٧٦٧ ٠.٢٢٤٧٨ ٠.٢٩٧٢٥ ١ ٠.٣٢٩٦٦ ٠.٩٧٩٢٨ ٠.٩٤٤٢٧ ٠.٣٣٥٥٨
دلار كانادا ٢,٧٢٤ ٠.٨٠٨٥٥ ٠.٥٩٩٦ ٠.٦٨١٨٥ ٠.٩٠١٦٩ ٣.٠٣٣٤١ ١ ٢.٩٧٠٥٦ ٢.٨٦٤٣٥ ١.٠١٧٩٤
درهم امارات ٩١٧ ٠.٢٧٢١٩ ٠.٢٠١٨٥ ٠.٢٢٩٥٤ ٠.٣٠٣٥٤ ١.٠٢١١٦ ٠.٣٣٦٦٤ ١ ٠.٩٦٤٢٥ ٠.٣٤٢٦٨
لير ترکيه ٩٥١ ٠.٢٨٢٢٨ ٠.٢٠٩٣٣ ٠.٢٣٨٠٥ ٠.٣١٤٨ ١.٠٥٩٠٢ ٠.٣٤٩١٢ ١.٠٣٧٠٨ ١ ٠.٣٥٥٣٨
دلار استراليا ٢,٦٧٦ ٠.٧٩٤٣ ٠.٥٨٩٠٤ ٠.٦٦٩٨٤ ٠.٨٨٥٨ ٢.٩٧٩٩٦ ٠.٩٨٢٣٨ ٢.٩١٨٢١ ٢.٨١٣٨٨ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :