آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٢:٥٥
   
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٣١ ٠.٠٠٠٢٤ ٠.٠٠٠٢٦ ٠.٠٠٠٣٤ ٠.٠٠١١٥ ٠.٠٠٠٣٨ ٠.٠٠١١٢ ٠.٠٠١٠٨ ٠.٠٠٠٣٩
دلار آمريكا ٣,٢٦٧ ١ ٠.٧٦٨٣٤ ٠.٨٥٦٥٨ ١.١٠٩٧١ ٣.٧٥٠٨٦ ١.٢٥٤١٣ ٣.٦٧٤٩٢ ٣.٥٣١٨٩ ١.٢٦٢٣٦
پوند ٤,٢٥٢ ١.٣٠١٥ ١ ١.١١٤٨٤ ١.٤٤٤٢٩ ٤.٨٨١٧٥ ١.٦٣٢٢٥ ٤.٧٨٢٩ ٤.٥٩٦٧٦ ١.٦٤٢٩٧
يورو ٣,٨١٤ ١.١٦٧٤٣ ٠.٨٩٦٩٩ ١ ١.٢٩٥٥٢ ٤.٣٧٨٨٧ ١.٤٦٤١١ ٤.٢٩٠٢١ ٤.١٢٣٢٤ ١.٤٧٣٧٢
يكصد ين ژاپن ٢,٩٤٤ ٠.٩٠١١٣ ٠.٦٩٢٣٨ ٠.٧٧١٨٩ ١ ٣.٣٨٠٠٢ ١.١٣٠١٣ ٣.٣١١٥٩ ٣.١٨٢٧ ١.١٣٧٥٦
ريال عربستان ٨٧١ ٠.٢٦٦٦١ ٠.٢٠٤٨٤ ٠.٢٢٨٣٧ ٠.٢٩٥٨٦ ١ ٠.٣٣٤٣٦ ٠.٩٧٩٧٥ ٠.٩٤١٦٢ ٠.٣٣٦٥٥
دلار كانادا ٢,٦٠٥ ٠.٧٩٧٣٧ ٠.٦١٢٦٥ ٠.٦٨٣٠١ ٠.٨٨٤٨٥ ٢.٩٩٠٨٢ ١ ٢.٩٣٠٢٦ ٢.٨١٦٢٢ ١.٠٠٦٥٧
درهم امارات ٨٨٩ ٠.٢٧٢١٢ ٠.٢٠٩٠٨ ٠.٢٣٣٠٩ ٠.٣٠١٩٧ ١.٠٢٠٦٧ ٠.٣٤١٢٧ ١ ٠.٩٦١٠٨ ٠.٣٤٣٥١
لير ترکيه ٩٢٥ ٠.٢٨٣١٣ ٠.٢١٧٥٤ ٠.٢٤٢٥٣ ٠.٣١٤٢ ١.٠٦٢ ٠.٣٥٥٠٩ ١.٠٤٠٤٩ ١ ٠.٣٥٧٤٢
دلار استراليا ٢,٥٨٨ ٠.٧٩٢١٦ ٠.٦٠٨٦٥ ٠.٦٧٨٥٥ ٠.٨٧٩٠٨ ٢.٩٧١٣ ٠.٩٩٣٤٧ ٢.٩١١١٤ ٢.٧٩٧٨٤ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :