آخرين بروزرساني : ٠٦/٠٢/١٣٩٦ ساعت : ١٠:٢٠
   
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٣١ ٠.٠٠٠٢٤ ٠.٠٠٠٢٨ ٠.٠٠٠٣٤ ٠.٠٠١١٦ ٠.٠٠٠٤٢ ٠.٠٠١١٣ ٠.٠٠١١ ٠.٠٠٠٤١
دلار آمريكا ٣,٢٤٣ ١ ٠.٧٧٨٨٢ ٠.٩١٤٠٤ ١.١١٢١٤ ٣.٧٥٣٤٧ ١.٣٥٦٩ ٣.٦٧٢٧١ ٣.٥٧٩٤٧ ١.٣٣٠٧٣
پوند ٤,١٦٤ ١.٢٨٤ ١ ١.١٧٣٦٢ ١.٤٢٧٩٨ ٤.٨١٩٤٤ ١.٧٤٢٢٦ ٤.٧١٥٧٤ ٤.٥٩٦٠٣ ١.٧٠٨٦٦
يورو ٣,٥٤٨ ١.٠٩٤٠٥ ٠.٨٥٢٠٧ ١ ١.٢١٦٧٤ ٤.١٠٦٤٨ ١.٤٨٤٥٢ ٤.٠١٨١٢ ٣.٩١٦١١ ١.٤٥٥٨٩
يكصد ين ژاپن ٢,٩١٦ ٠.٨٩٩١٧ ٠.٧٠٠٢٩ ٠.٨٢١٨٧ ١ ٣.٣٧٥ ١.٢٢٠٠٨ ٣.٣٠٢٣٨ ٣.٢١٨٥٤ ١.١٩٦٥٥
ريال عربستان ٨٦٤ ٠.٢٦٦٤٢ ٠.٢٠٧٤٩ ٠.٢٤٣٥٢ ٠.٢٩٦٣ ١ ٠.٣٦١٥١ ٠.٩٧٨٤٨ ٠.٩٥٣٦٤ ٠.٣٥٤٥٣
دلار كانادا ٢,٣٩٠ ٠.٧٣٦٩٧ ٠.٥٧٣٩٧ ٠.٦٧٣٦٢ ٠.٨١٩٦٢ ٢.٧٦٦٢ ١ ٢.٧٠٦٦٨ ٢.٦٣٧٩٧ ٠.٩٨٠٧١
درهم امارات ٨٨٣ ٠.٢٧٢٢٨ ٠.٢١٢٠٦ ٠.٢٤٨٨٧ ٠.٣٠٢٨١ ١.٠٢١٩٩ ٠.٣٦٩٤٦ ١ ٠.٩٧٤٦١ ٠.٣٦٢٣٣
لير ترکيه ٩٠٦ ٠.٢٧٩٣٧ ٠.٢١٧٥٨ ٠.٢٥٥٣٦ ٠.٣١٠٧ ١.٠٤٨٦١ ٠.٣٧٩٠٨ ١.٠٢٦٠٥ ١ ٠.٣٧١٧٧
دلار استراليا ٢,٤٣٧ ٠.٧٥١٤٦ ٠.٥٨٥٢٥ ٠.٦٨٦٨٧ ٠.٨٣٥٧٣ ٢.٨٢٠٦ ١.٠١٩٦٧ ٢.٧٥٩٩١ ٢.٦٨٩٨٥ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :