آخرين بروزرساني : ٢٩/٠٨/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ايران خودرو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٨/٢٩
تثبیت شده:٢٩/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٨/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٢,٦٠١ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٦٢٠ تعداد خريدار: ٥٢٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٦٢٠ حجم معامله: ٦,٧٨٨,٨٢٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٥٩٤ جمع معامله: ١٧,٦٥٦,٩٠٤,٣٩٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
ايران خودرو - اطلاعيه افزايش سرمايه و پيوستهاي اطلاعيه شامل گزارش توجيهي و بيانيه ثبت (به پيوست) ٢٢/٠٩/١٣٩١
ايران خودرو - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠٨/٠٩/١٣٩١
ايران خودرو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٩/٠٧/١٣٩١
ايران خودرو- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٨/٠٥/١٣٩١
ايران خودرو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي شده) (شركت حمل و نقل سمند ترابر بين الملل) ٢٢/٠٥/١٣٩١
ايران خودرو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( شهركهاي صنعتي ايران خودرو) ١٥/٠٥/١٣٩١
ايران خودرو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 صنايع ريخته گري ايران خودرو) ١٥/٠٥/١٣٩١
ايران خودرو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( سرمايه گذاري سمند ١٥/٠٥/١٣٩١
ايران خودرو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( ايران فناوري اطلاعات و ارتباطات گسترش) ١٥/٠٥/١٣٩١
ايران خودرو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( ليزينگ سرمايه گذاري بانك ملي) ١٥/٠٥/١٣٩١
ايران خودرو- صورتهاي مالي 1390/12/29 (نگار نصر سهم ١٥/٠٥/١٣٩١
ايران خودرو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( موسسه فرهنگي ورزشي ايران خودرو) ١٥/٠٥/١٣٩١
ايران خودرو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (ايران خورو فارس) ١٥/٠٥/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٥-٨٨٧٩٥٢٦٤-٨٨٦٦١٩٣٨
فاكس: ٣-٦٠١٢٢٠٢
آدرس: كيلومتر ١٤ جاده مخصوص كرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: