آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٢:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
امور رفاهي كارگزاران پارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠٢
تثبیت شده:٠١/٠٥/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٢:٤٥
آخرين قيمت ٣,٣٢٣ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٣٢٣ تعداد خريدار: ٢٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٣٢٣ حجم معامله: ١٣٧,١٧٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٣٢٣ جمع معامله: ٤٥٥,٨٤٢,٤٩٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: