آخرين بروزرساني : ٠١/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
افست در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠١
تثبیت شده:٣١/٠٤/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١٠,٠٥٨ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٣٩٠ تعداد خريدار: ٢٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٣٩٠ حجم معامله: ٣٨,٨٤٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,٠٠١ جمع معامله: ٣٩١,٤٢٦,٤٢٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
افست - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٢/٠٩/١٣٩١
افست - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٩/٠٧/١٣٩١
افست - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29(اصلاحيه) ١٧/٠٧/١٣٩١
افست - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٧/١٣٩١
افست - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٧/١٣٩١
افست - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٦/١٣٩١
افست- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
افست- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٧/٠٤/١٣٩١
افست- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٧/٠٤/١٣٩١
افست- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٤/٠٤/١٣٩١
افست- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
افست- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٤/١٣٩١
افست- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٦-٧٧٣٣٩٠٩٣
فاكس: ٧٧٣٣٩٠٩٧
آدرس: جاده آبعلي، سه راه سازمان آب
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: