آخرين بروزرساني : ٣٠/١٠/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري جامي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٠/٣٠
تثبیت شده:٢٧/١٠/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١٠/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٤٦٠ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٥٢٠ تعداد خريدار: ١٤٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٥٢٠ حجم معامله: ١,٠٢٧,٦٦١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٣٩٠ جمع معامله: ١,٥٠٠,٤٢١,٧٨٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: