آخرين بروزرساني : ٠١/٠٩/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٠١
تثبیت شده:٣٠/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٣,٤٦٦ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٤٧٩ تعداد خريدار: ٧٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٤٧٩ حجم معامله: ٢٦٤,٥٤٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,١١٥ جمع معامله: ٩١٦,٩٠٨,٦٤٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: