آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٥٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٥٥
آخرين قيمت ٤,٤٥٤ درصد تغییر: ٩ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٥٠١ تعداد خريدار: ٤٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٥٠١ حجم معامله: ٩٠,٨٨٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,١٧٨ جمع معامله: ٤٠٤,٨١١,٣٣٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: