آخرين بروزرساني : ٠٨/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١١:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كاغذ كاوه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٨
تثبیت شده:٠٧/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٨/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١١:٤٥
آخرين قيمت ٣,٧٥٥ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٧٦١ تعداد خريدار: ١٥٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٧٦١ حجم معامله: ٩٢٠,٩٢٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٦٧٠ جمع معامله: ٣,٤٥٨,٣١٠,٠٥٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كاغذ سازي كاوه - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٢٢/٠٩/١٣٩١
كاغذ سازي كاوه - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢١/٠٩/١٣٩١
كاغذ سازي كاوه- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢١/٠٥/١٣٩١
كاغذ سازي كاوه- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٥/١٣٩١
كاغذ سازي كاوه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢١/٠٥/١٣٩١
كاغذ سازي كاوه- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٥/٠٥/١٣٩١
كاغذ سازي كاوه- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه ٠٣/٠٤/١٣٩١
كاغذ سازي كاوه- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٣/١٣٩١
كاغذ سازي كاوه- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٢/٠٣/١٣٩١
كاغذ سازي كاوه- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٢/٠٣/١٣٩١
كاغذ سازي كاوه- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٢/٠٣/١٣٩١
كاغذ سازي كاوه- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٨/٠٣/١٣٩١
كاغذ سازي كاوه- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1390/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ٢٦/٠١/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٢٢٤٧٧-٨٨٣٤٢٦٦
فاكس: ٨٨٣٠٥٨٥
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: