آخرين بروزرساني : ٢٩/٠٨/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بيمه سينا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٨/٢٩
تثبیت شده:٢٩/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٨/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٢٩٩ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٣٢٠ تعداد خريدار: ٢٩٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٣٢٠ حجم معامله: ٢,٩٤٢,٣٥٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٢٨٠ جمع معامله: ٣,٨٢٢,٨٨٠,٤٥٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: