آخرين بروزرساني : ٣٠/١٠/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تابان نيرو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٠/٣٠
تثبیت شده:٢٧/١٠/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١٠/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٤,٥٧١ درصد تغییر: ٩ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٦١٢ تعداد خريدار: ٦٠٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٦١٢ حجم معامله: ٢,٦٠١,١٨٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٣٩٥ جمع معامله: ١١,٨٨٨,٧٦٦,١٧٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: