آخرين بروزرساني : ٣٠/٠٨/١٣٩٦ ساعت : ١٧:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشيمي‌ اصفهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٨/٣٠
تثبیت شده:٢٩/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٨/١٣٩٦   ساعت: ١٧:٣٥
آخرين قيمت ٥,١٠٠ درصد تغییر: ١٦ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,١٠٠ تعداد خريدار: ١٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,١٠٠ حجم معامله: ٦٠,٢٤٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,١٠٠ جمع معامله: ٣٠٧,٢٦٤,٨٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: