آخرين بروزرساني : ٢٨/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٧:٣٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تولي‌پرس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٨/١٢/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٥   ساعت: ١٧:٣٠
آخرين قيمت ١,١٨٢ درصد تغییر: ٧ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٢١٥ تعداد خريدار: ٢٠١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٢١٥ حجم معامله: ٢,٣٩٤,٦٥٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,١١٢ جمع معامله: ٢,٨٢٩,٨٣٩,٦٧٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: