آخرين بروزرساني : ٠٨/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١٢:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ارس صبا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٨
تثبیت شده:٠٧/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٨/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١٢:٠٥
آخرين قيمت ٢,٨٧١ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٨٧١ تعداد خريدار: ١٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٨٧١ حجم معامله: ٧٧,٤١١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٨٧١ جمع معامله: ٢٢٢,٢٤٦,٩٨١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: