آخرين بروزرساني : ٢٨/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٧:٣٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نیروگاهی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٨/١٢/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٥   ساعت: ١٧:٣٠
آخرين قيمت ٣,٣٠٠ درصد تغییر: ٤ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٣٠٠ تعداد خريدار: ٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٣٠٠ حجم معامله: ٢٣,٩٦٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٣٠٠ جمع معامله: ٧٩,٠٦٨,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: