آخرين بروزرساني : ٣٠/١٠/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نیروگاهی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٠/٣٠
تثبیت شده:٢٧/١٠/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١٠/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٢,٠٨٠ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٠٨٠ تعداد خريدار: ٣٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٠٨٠ حجم معامله: ١,٠٠٠,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٠٨٠ جمع معامله: ٢,٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: