آخرين بروزرساني : ٢٩/٠١/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٧
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
علف کش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠١/٢٩
تثبیت شده:٢٧/٠١/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٩/٠١/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٧
آخرين قيمت ٦,١٢٩ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,١٣٠ تعداد خريدار: ٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,١٣٠ حجم معامله: ٥٠,٢٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦,٠٠٠ جمع معامله: ٣٠٧,٧٠٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: