آخرين بروزرساني : ٣٠/١٠/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سولیران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٠/٣٠
تثبیت شده:١٢/٠٤/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١٠/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٢,٩٥٠ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٩٧٠ تعداد خريدار: ١٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٩٧٠ حجم معامله: ٧,٧٠٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٩٤٥ جمع معامله: ٢٢,٧٣٦,٦٢٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: