آخرين بروزرساني : ٢٨/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٧:٣٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گاز لوله در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٨/١٢/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٥   ساعت: ١٧:٣٠
آخرين قيمت ٤,٠١٤ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,١٨٦ تعداد خريدار: ٥٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,١٨٦ حجم معامله: ٣٥٠,٥٠٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٧٥١ جمع معامله: ١,٤٠٦,٨٥٨,٥٥٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: