آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٣:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تجهیز نیروی زنگان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠٢
تثبیت شده:٠١/٠٥/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٣:٠٥
آخرين قيمت ١٣,٥٥٧ درصد تغییر: ٩ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٣,٦٧٩ تعداد خريدار: ٣٥٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٣,٦٧٩ حجم معامله: ٦٢٢,٣١١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٢,٦٨٠ جمع معامله: ٨,٤٣٦,٨٠٣,٨٣٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: