آخرين بروزرساني : ٣٠/١١/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تجهیز نیروی زنگان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٣٠
تثبیت شده:٣٠/١١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٨,٨١٠ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٩,١٤٠ تعداد خريدار: ٩٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٩,١٤٠ حجم معامله: ١١٤,١١٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٨,٧٩٠ جمع معامله: ١,٠٠٥,٣٦٦,٠٣٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: