آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اشتاد ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٠٣/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٥,٠٣٥ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٠٣٥ تعداد خريدار: ١٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٠٣٥ حجم معامله: ٢٩,٢٢٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٠٣٥ جمع معامله: ١٤٧,١٢٢,٧٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: