آخرين بروزرساني : ٠٤/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
غذایی و قند تربت جام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٤
تثبیت شده:٠٣/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٤/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٣,٥٥٤ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٦٥٩ تعداد خريدار: ٢٩٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٦٥٩ حجم معامله: ١,٣٥٨,٦٩٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٤٠٠ جمع معامله: ٤,٨٢٨,٩١٩,٠٩٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: